دامپینگ

دامپینگ یا بازار شکنی از واژگان اقتصادی

بازار شکنی ، قیمت شکنی بیایید همدیگر را حذف نکنیم دامپینگ چیست ؟ دامپینگ (dumping) بازار شکنی یا قیمت شکنیاز واژگان اقتصادی است که در تجارت مورد استفاده قرار میگیرد.   عبارت است از : فروش یا صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه های تمام شده . به عبارتی دیگر فروش کالا در […]