ادغام اتحادیه های صنفی متوقف نشده و یک تکلیف قانونی است و باید انجام شود.

وزیر صنعت ،معدن وتجارت در پاسخ به سوال پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران: ادغام اتحادیه های صنفی یک تکلیف قانونی است و باید انجام شود /کسب وکارمجازی ضوابط خاص خودشان را دارند/ قانون منع حدود صنفی برای دادن پروانه کسب نیاز به اصلاح دارد وزیر صنعت؛معدن و تجارت گفت: ادغام اتحادیه های صنفی متوقف […]