آزمون نگهداری و ایمنی خودرو و راننده

Repair car
تعمیرگاه مجاز
نگهداری ماشین
تعمیرات ماشین

آزمون نگهداری خودرو جهت آشنایی بیشتر در نحوه نگهداری و استفاده درست از خودرو طراحی شده است

توصیه های نگهداری و ایمنی خودرو

در این آزمون شما با توصیه های نگهداری و ایمنی خودرو آشنا شده و معلومات خود را محک میزنیدآیا واقعا برای شما قبولی در آزمون آیین نامه قطعی و تضمینی است ؟

جواب این سوال را با شرکت در تست و آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی

نگهداری خودرو ما مطمئن شوید .

لوازم جانبی خودرو