آزمون قانون نظام صنفی

آزمون قانون نظام صنفی

قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی مخصوص واحد های صنفی در جهت بالا بردن اطلاعات واحدهای صنفی دایر